معرفی

مشخصات فردی

رحمان فرنوش

نام - نام خانوادگی : رحمان   فرنوش

پست الکترونیکی : r_farnoosh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : امار ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : امار تحلیل دادهها
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه لیدز (انگلستان)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فني

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 26

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

رحمان فرنوش
رحمان فرنوش

محل خدمت :
    دانشکده فني
مرتبه علمی :
    دانشیار
^